Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_options' is read only]
INSERT INTO `wmk_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1721024206.1640429496765136718750', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_statistics_useronline' is read only]
DELETE FROM `wmk_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1721031346

Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_options' is read only]
UPDATE `wmk_options` SET `option_value` = '1721031406' WHERE `option_name` = 'wp_statistics_check_user_online'

“Najpiękniejsza kartka wielkanocna ” – konkurs informatyczny – Sp Zawada

“Najpiękniejsza kartka wielkanocna ” – konkurs informatyczny

“Najpiękniejsza kartka wielkanocna “

Konkurs Informatyczny

I. CELE KONKURSU:

 • –   Inspirowanie uczniów do twórczych działań.
 • –   Kształtowanie swobodnej ekspresji dzieci i młodzieży,
 • –   Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • –   Zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu,
 • –   Pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • –   Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi
 • –   Możliwość zaprezentowania swoich prac szerszej publiczności

II. UCZESTNICY KONKURSU:

–  Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkóły wg następujących kategorii:

 • Kategoria I – uczniowie  klas I-V
 • Kategoria II – uczniowie klas VI-VIII

III. PRZEBIEG KONKURSU:

 • –  W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 • – Praca „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna ” wykonany w edytorze grafiki, dla dwóch   kategorii:     
Kategoria A – klasy I – V – Praca wykonana w programie Paint
 Kategoria B – klasy VI – VIII – Praca wykonana w programie GIMP

Plik z  rysunkiem należy nazwać swoim nazwiskiem, imieniem, klasą,  zapisać np. Kowalski_Jan_5  i przesłać na adres e-mail ryszard.marszalek@spzawada.pl  lub szkolazawada@wp.pl

IV. WARUNKI KONKURSU:

 • – Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia samodzielnej  pracy  prezentującej prace „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna “,
 • – Praca powinna zawierać projekt wielkanocnej kartki świątecznej (mile widziane akcenty religijne). Rozmiar rysunku około 18 cm x 12 cm (682 x 453 pikseli).
 • – Do oceny nie będą brane pod uwagę prace zbiorowe oraz niezgodne z regulaminem.
 • – Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę,
 • – Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • – Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych dla  celów związanych z realizacją konkursu.
 • – Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa   w konkursie.
 • – Oddanie prac konkursowych  jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację na szkolnej stronie    internetowej.

 • – Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz za   pośrednictwem poczty  e-mail o zajętym miejscu.
 • – Nadesłanie  prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem,  że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 • – Prace muszą być przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY:

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 15 kwietnia 2021 r. 

 O ocenie pracy zdecydują:

 • – Zgodność z tematyką konkursu,
 • – Pomysłowość i oryginalność autora.

Organizatorzy przewidują uhonorowanie laureatów najlepszych prac, w poszczególnych kategoriach wiekowych, nagrodami oraz dyplomami – wyróżnieniami. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Spośród uczestników konkursu, komisja wyłoni sześciu zwycięzców

 • – I, II, III miejsce – kategoria A;
 • –  I, II, III miejsce – kategoria B.

Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
nauczyciel  koordynujący:
Ryszard Marszałek

Rozmiar czcionki
Kontrast