Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_options' is read only]
INSERT INTO `wmk_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1721019796.5998730659484863281250', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_statistics_useronline' is read only]
DELETE FROM `wmk_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1721026936

Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_options' is read only]
UPDATE `wmk_options` SET `option_value` = '1721026996' WHERE `option_name` = 'wp_statistics_check_user_online'

Świetlica – Sp Zawada

Powrót do Strefa ucznia

Świetlica

 Wychowawcy świetlicy:

mgr Ewa Filipkiewicz

mgr Anna Wyporska

Regulamin świetlicy Szkoła Podstawowa im.11 Listopada  w Zawadzie

W szkole zorganizowana jest świetlica, jako pozalekcyjna forma wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 1. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
 3. Do zadań świetlicy należy:

– zapewnienie bezpieczeństwa,

– organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

– organizowanie gier i zabaw ruchowych,

– rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,

– kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie nawyków kultury życia codziennego,

– współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy

– zapewnienie opieki podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej,

– wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego,

– kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych,

– stymulowanie postawy twórczej,

– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,

– wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia.

 1. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY
 2. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów.
 4. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.
 5. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.
 6. Świetlica jest czynna w godzinach od 7:30 do 14:30. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.
 7. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I – VIII, dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, oraz wszyscy uczniowie dojeżdżający.
 2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii .
 3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.
 4. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.
 5. PRACOWNICY ŚWIETLICY
 6. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy.
 7. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności i nauczycieli-wychowawców.
 8. DOKUMENTACJA
 9. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 10. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;
 11. Dziennik zajęć;
 12. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 13. KONTRAKT DZIECI Z NAUCZYCIELAMI ŚWIETLICY
 14. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 15. Bezpośrednio po zakończeniu lekcji uczeń zapisany ma obowiązek przyjść do świetlicy.
 16. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 17. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 18. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP.
 19. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy, jeśli zniszczy jakąś pomoc edukacyjną ma obowiązek ją naprawić bądź odkupić.
 20. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu, bez pozwolenia nauczyciela.
 21. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 23. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 24. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
 25. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 26. W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
 27. Uczeń ma obowiązek dbać o wygląd i dbać o higienę osobistą.
 28. Tornistry i pozostałe rzeczy uczeń pozostawia w wyznaczonym do tego miejscu.
 29. Dziecko ze świetlicy absolutnie nie rusza cudzych rzeczy.
 30. Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w niesieniu pomocy młodszym koleżankomi kolegom.
 31. Wszyscy mają obowiązek dbać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali, stołówce i na powietrzu.
 32. Podczas spożywania posiłków uczeń powinien zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłków.
 33. Uczniowie nie powinni przeszkadzać sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć.
 34. Uczeń wypełnia wszystkie polecenia wychowawców.
 35. Uczniowie powinni używać form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 36. Po skończonych zajęciach lub zabawie dziecko zostawia po sobie porządek.

VII. NAGRODY

Za przestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może zostać nagrodzony:

 1. Pochwałą wychowawcy świetlicy.
 2. Wyróżnieniem przez wychowawcę świetlicy.
 3. Pochwałą wpisaną do dzienniczka.
 4. Nagrodą rzeczową.
 5. Wyróżnieniem na forum szkoły.

VIII. KARY

Za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej uczeń może być ukarany w poniższy sposób:

 1. Upomnieniem wychowawcy świetlicy.
 2. Naganą udzieloną przez wychowawcę świetlicy.
 3. Naganą wpisaną do dzienniczka.
 4. Powiadomieniem rodziców oraz wychowawcy klasy.
 5. Powiadomieniem dyrekcji szkoły.

Rozmiar czcionki
Kontrast