Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_options' is read only]
INSERT INTO `wmk_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1721020667.7353639602661132812500', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_statistics_useronline' is read only]
DELETE FROM `wmk_statistics_useronline` WHERE timestamp < 1721027807

Błąd bazy danych WordPressa: [Table 'wmk_options' is read only]
UPDATE `wmk_options` SET `option_value` = '1721027867' WHERE `option_name` = 'wp_statistics_check_user_online'

Samorząd – Sp Zawada

Powrót do Strefa ucznia

Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca –                          –

Zastępca                                       –

Sekretarz –                                   –

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAWADZIE

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 85 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.996 )

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym  reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

Rada Samorządu Uczniowskiego jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Główne zadania Samorządu to:

Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.

Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

prawo redagowania gazetki szkolnej, tablicy informacyjnej

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem;

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

Samorząd Klasowy w składzie:

Przewodniczący Klasy;

Zastępca Przewodniczącego;

Skarbnik.

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych klasach.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU;

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

II Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

Skarbnik.

Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności

i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.

Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty

i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.

W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

 1. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

Samorząd Klasowy:

reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU;

organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.);

wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy;

organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

uchwala Regulamin SU;

podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie;

ma prawo do wyboru Opiekuna SU;

podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU;

ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny;

dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego;

wykonuje uchwały Rady SU;

czuwa nad terminową realizacją planu pracy;

pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych;

występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji.

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych  w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Kandydaci do samorządu uczniowskiego powinni wyróżniać się pod względem zachowania.

Tryb wyboru Zarządu SU:

w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – VIII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;

w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące;

nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU;

kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok szkolny. Rozpoczyna się z nowym rokiem szkolnym, a kończy w czerwcu roku szkolnego;

do czasu nowych wyborów obowiązki Zarządu SU pełnią dotychczasowi uczniowie lub wyznaczeni przez opiekuna samorządu;

wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:

do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru samorządu klasowego,

od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września  roku szkolnego,

w którym odbywają się wybory.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Kadencja opiekuna SU trwa rok. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą

i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

 1. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU.
 2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody .
 3. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na

jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania

opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
5. Opiekun Samorządu może być odwołany przez Radę Uczniów.

Rozdział V

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:

ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne;

z kiermaszów;

ze środków przekazanych przez sponsorów;

z innych źródeł.

Finanse Samorządu prowadzi skarbnik SU we współpracy z opiekunem SU. Wszelkie

operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział VI

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

regulamin Samorządu Uczniowskiego;

plany pracy

Rozdział VII

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego

SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie

podejmowania uchwał.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Członkowie SU mogą zostać odwołani przed upływem kadencji na własną prośbę, w

wyniku referendum na wniosek 25% uczniów w danym roku szkolnym lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 1. Odwołanie na drodze referendum odbywa się zwykłą większością głosów.
 2. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor w porozumieniu z opiekunem SU.
 3. Skład Samorządu Uczniowskiego musi być uzupełniony w drodze wyborów.
 4. Działalność SU nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły, a także z innymi aktami

prawnymi obowiązującymi w szkole.

 1. Spotkanie SU odbywa się przynajmniej raz w miesiącu i gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu

decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.

 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół.

Rozmiar czcionki
Kontrast