Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Dyrektora Szkoły Podstawowej im.11 Listopada z dnia 25.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 25 marca 2020 r. nauczanie w Szkole Podstawowej im.11 Listopada  będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Nauczyciele przygotowując materiały do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

§ 3.
Zajęcia będą prowadzone obowiązkowo i zgodnie z dotychczasowym planem     lekcji.
§ 4.
1.Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, bądź tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej, Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizyjnych.

2. W czasie swoich lekcji nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line, prowadzi lekcje przez komunikator , na platformie edukacyjnej lub oczekuje na ewentualne pytania czy uwagi uczniów w przypadku, gdy realizują oni daną lekcję bez użycia monitorów ekranowych.

4. W czasie trwania swoich lekcji nauczyciel musi być dostępny dla uczniów danej klasy ( poczta elektroniczna, komunikator, fakultatywnie telefon).

5. Udział w lekcjach jest obowiązkowy dla uczniów. Nauczyciel jest zobowiązany odnotować  frekwencję uczniów i zapisywać realizowane tematy lekcji.

6. Obowiązkiem nauczyciela w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nadal jest realizowanie podstawy programowej.
W związku z tym zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania tematyki lekcji i pominięcie elementów, które wykraczają poza podstawę programową.

7. Uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich wysiłek umysłowy należy tak planować pracę uczniów, aby nie przekraczała tygodniowego wymiaru godzin danego przedmiotu.

§ 5.
 Pedagog szkolny  pełni dyżur dla uczniów i rodziców on-line w dotychczasowej porze tj. wtorek 8:00- 13:00 i czwartek 8:00 -13-00  pod adresem pedagogzawad@gmail.com

10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w   bibliotece przygotowują on-line zestaw zabaw i ćwiczeń , uatrakcyjniających dzieciom czas w domu.

§ 6.

Ustala się sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

1.Odbywa się on poprzez: ocenianie w trakcie zajęć on  line aktywności i odpowiedzi uczniów, prac pisemnych wysyłanych na mail nauczyciela lub, komunikator, zadań wykonywanych w aplikacjach np. Google Classroom,
 e-podrecznik, , indywidualnych spotkań on-line (video, audio) lub inne ustalone z nauczycielem.

2. Prace na bieżąco będą sprawdzane i oceniane.

3.Informacje dla uczniów  lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez nich ocenach będą dostępne  w sposób ustalony przez nauczycieli danego przedmiotu.

§ .7

1.Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz , a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.W celu kontroli zrealizowanego wymiaru godzin nauczyciele zobowiązani są do  wypełnienia i przesłania dyrektorowi tabeli ( szczegóły przesłane do nauczycieli drogą elektroniczną).

Dyrektor Szkoły   

Anna Wyporska

Rozmiar czcionki
Kontrast